The Hidden Ideology in Objective Measurements - an Example from a Specific Tool for Quality Assurance in Schools

Authors

  • Ricardo Kaminski Stockholm University, Sweden

DOI:

https://doi.org/10.3384/confero.2001-4562.200820

Abstract

There is an inherent ideological discrepancy in the idea and practice of Quality Assurance (QA) within the welfare sector. While QA sails under the objective, instrumental and apolitical flag of strictly measuring the quality of the entity to which it is applied1 , the entity itself – the specific school unit, municipality or even whole country – is expected to adapt to the parameters imposed upon it. This in turn governs the direction taken in work, activities, and discourse, which should per se be understood as highly political (Agevall, 2005, p. 21; Forsell & Ivarsson Westberg, 2014, p. 222).

References

Agevall, L. (2005). Välfärdens organisering och demokratin - en analys av New Public management. Växjö: Växjö Universitet.

Allvin, M. New rules of work: exploring the boundaryless job. In Näswall, K., Hellgren, J., & Sverke, M. (2008). The Individual in the Changing Working Life. Cambridge: Cambridge University Press.

Althusser, L. (1971). Lenin and philosophy and other essays. London: New Left Books.

Alvesson, M. & Deetz, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2:nd, (ed.). Lund: Studentlitteratur.

Bergh, A. (2010). Vad gör kvalitet med utbildning? Om kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess konsekvensker för utbildning. Örebro: Örebros Universitet

Bornemark, J. (2008). Det omätbaras renässans - En uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Stockholm: Volante.

Forsell A., & Ivarsson Westberg A. (2014). Administrationssamhället. Lund: Studentlitteratur.

Habermas, J. (1996). Kommunikativt handlande: texter om språk, rationalitet och samhälle. (2. uppl.) Göteborg: Daidalos.

Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Hellevik, O. (1996). Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap. Stockholm: Natur och kultur.

Horkheimer, M. (1987). Förnuftets slut, In Burrill, J. & Adorno, T.W. (ed.) (1987). Kritisk teori - en introduktion. Göteborg: Daidalos.

Horkheimer, M. & Adorno, T.W. (2002). Dialectic of enlightenment: philosophical fragments. Stanford: Stanford Univ. Press. https://doi.org/10.1515/9780804788090

Karlsson, O. (1997). Från utvärdering till kvalitetssäkring. En kritisk granskning av utvecklingen inom utvärderingsfältet. In SoS-rapport 1997:23, Röster om den svenska barnomsorgen. Stockholm: Socialstyrelsen och Liber Förlag.

Liedman S.E., & Nilsson, I. (ed.) (1989). Om ideologi och ideologianalys: uppsatser och texter, (2:nd ed.). Göteborg: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Univ.

Liedman S.E. (2011). Hets! : En bok om skolan. Stockholm: Albert Boniers förlag.

Liedman, S.E. (2013), Pseudo-quantities, new public management and human judgement. Confero, Vol. 1, no. 1 https://doi.org/10.3384/confero.13v1i1a1

Lundahl, L., Erixon Arreman, I., Holm, A. S., & Lundström, U. (2014). Gymnasiet som marknad. Umeå: Boréa Bokförlag.

Martinsson, M. (2012). Skolans ideologiska spänningar. In Petersson, K. Dahlstedt, M. & Plymoth, P. (ed.). Fostran av framtidens medborgare: normer och praktiker bortom välfärdsstaten. Lund: Sekel förlag.

Newton, I. (1704). Opticks or, a treatise of the reflexions, refractions, inflexions and colours of light. Also two treatises of the species and magnitude of curvilinear figures. London: printed for Sam. Smith, & Benj. Walford.

Nyström, P. (1955). Stadsindustriens arbetare före 1800-talet: [bidrag till kännedom om den svenska manufakturindustrien och dess sociala förhållanden]. Stockholm: Tiden.

OECD (2015). Improving schools in Sweden: An OECD Perspective, Paris: OECD.

Ordinance (1997:702), on quality audit within school etc, 2 §

Ozga, J., Larsen, D., Segerholm, C., & Simola, H. (2011). Fabricating Quality in Education - Data and gouvernance in Europe. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203830741

Petersson, K., Olsson, U., & Krejsler, J. B. (2012). Europa som fostran - exemplen lärarutbildning och ungdomspolitik. In Petersson, K., Dahlstedt, M., & Plymoth, B. (ed.). Fostran av framtidens medborgare: normer och praktiker bortom välfärdsstaten. Lund: Sekel förlag.

Petersson, K., Olsson, U., & Krejsler, J. B. (2014). Den sociala frågans återkomst. In Axelsson, T., Balldin, J., & Qvarsebo, J. (ed.). Styrningskonst på utbildningsarenan: upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs, (1 ed.). Lund: Studentlitteratur.

Rehmann, J. (2013). Theories of ideology [Electronic resource] the powers of alienation and subjection. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004252318

Rose, N. (1995). Politisk styrning, auktoritet och expertis i den avancerade liberalismen. In Hultqvist, K., & Petersson, K. (ed.). Foucault: namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik: texter om maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi, medicinsk sociologi, feminism och bio-politik. Stockholm: HLS Förlag.

Rönnberg, L., Strandberg, U., Wihlborg E., & Winblad, U. (2013). När förvaltning blir business marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten. Linköping: Linköpings University.

Power, M. (1999). The Audit Society, Rituals of verification. New York: Oxford press

Prop. (1989/90:41) om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer. Regeringens proposition.

Prop. (1992/93:230) Valfrihet i skolan. Regeringens proposition.

Stevens, S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. Science, New Series, Vol. 103, No. 2684. https://doi.org/10.1126/science.103.2684.677

Sweden (1998), The swedish education act. (2010:800). Stockholm: Norstedts juridik

Swedish Government Official Reports, (SOU 2014:12), "Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer"

Swedish National Agency for Education (2011). Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011. Revised 2018. ISBN: 978913832733-3

Swedish National Agency for Education (2011). Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011. Revised 2018. ISBN: 978913832733-3

Swedish Schools Inspectorate. (2016). Samverkan för en likvärdig bedömning Ombedömning av nationella prov 2015. Redovisning av regeringsuppdrag. Diarienr U2014/7535/GV, (2016-11-16)

Žižek, S. (2008). The Sublime Object of Ideology [Electronic resource]. Verso Books.

Downloads

Published

2020-09-30